ยินดีต้อนรับทุก ๆ คนที่เข้าเยี่ยมชม...

ฟังเพลงตามคำขอ...

ฝนตกขี้หมูไหล

ฝนตกขี้หมูไหล

วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2551

คณะครูเดินทางศึกษาดูงานภาคเหนือ

คณะครูโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาศึกษาดูงานภาคเหนือฯ

ดูงานที่โรงเรียนสันติคีรีวิทยา อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

วิชาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น

จุดประสงค์รายวิชา
................1.รู้ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
................2.สามารถเลือกส่วนประกอบที่เหมาะสมในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
................3.สามารถตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ได้
................4.สามารถใช้โปรแกรมยูทิลิตี้เพื่อแก้ปัญหาในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
................5.สามารถบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
................6.มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์

มาตรฐานรายวิชา
................1.อธิบายการทำงานของส่วนประกอบในเครื่องคอมพิวเตอร์
................2.จัดเตรียมอุปกรณ์ในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
................3.ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
................4.ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์
................5.แก้ปัญหาการทำงานของคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมยูทิลิตี้


คำอธิบายรายวิชา
.................ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนประกอบและการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การเลือกส่วนประกอบ การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
และโปรแกรมประยุกต์ การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมยูทิลิตี้ การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

เนื้อหาบทเรียน
.................บทที่1 ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
.................บทที่2 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
.................บทที่3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ BIOS
.................บทที่4 การจัดการกับฮาร์ดดิสก์
.................บทที่5 การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
.................บทที่6 การติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์
.................บทที่7 การปรับตั้งอุปกรณ์ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
.................บทที่8 การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์
.................บทที่9 การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมยูทิลิตี้
.................บทที่10 ระบบเครือข่าย
.................บทที่11 การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
.................1.บอกส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอกได้
.................2.เข้าใจการทำงานของอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
.................3.สามารถเลือกส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
.................4.เลือกใช้เครื่องมือในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
.................5.สามารถประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนได้
.................6.สามารถทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
.................7.อธิบายความหมายของ BIOS ได้
.................8.บอกขั้นตอนการติดตั้ง BIOS ได้
.................9.บอกความหมายของการแบ่ง Paritition ได้
................10.สามารถแบ่ง Partition ในฮาร์ดดิสก์ได้
................11.สามารถ Format ฮาร์ดดิสก์ได้
................12.บอกประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการได้
................13.สามารถติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการได้
................14.สามารถติดตั้งโปรแกรม Windows XP ได้
................15.บอกวิธีการติดตั้งไดรเวอร์ได้
................16.สามารถติดตั้งไดรเวอร์ด้วย Add New Hardware ได้
................17.สามารถติดตั้งไดรเวอร์ให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้
................18.บอกความหมายของไวรัสคอมพิวเตอร์ได้

................19.สามารถตรวจสอบไวรัสด้วยโปรแกรมตรวจสอบไวรัส McAfee2008 ได้
................20.สามารถใช้งานโปรแกรม WinZip และ Winrar ได้
................21.สามารถแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม Norton ได้
................22.สามารถใช้งาน Swap File ได้
................23.บอกความหมายของระบบเครือข่ายได้
................24.บอกส่วนประกอบของระบบเครือข่ายได้
................25.บอกรูปแบบของระบบเครือข่ายได้
................26.อธิบายคำศัพท์ในระบบเครือข่ายได้
................27.สามารถติดตั้งคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายได้
................28.เข้าใจถึงวิธีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ได้
................29.บอกสิ่งที่เป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
................30.บอกปัญหาที่พบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้


............................................................................อ.จงรัก เมฆพันธ์
............................................................................อาจารย์ประจำวิชา